Cars for sale

Sort by:
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

2 more photos

Toyota RAV4
7
N4 000 000
Used Toyota RAV4
 • 91564 mi
 • Economy
 • Automatic
Kia Sportage 2012
Kia Sportage 2012
Kia Sportage 2012
Kia Sportage 2012

2 more photos

Kia Sportage 2012
7
N4 000 000
Used 2012 kia Sportage
 • 654334 mi
 • Automatic
Lexus RX 300
Lexus RX 300
Lexus RX 300
Lexus RX 300

5 more photos

Lexus RX 300
10
N2 200 000
Used 2001 lexus Rx300
 • 101345 mi
 • Low
 • Automatic
Lexus RX 350 2007
Lexus RX 350 2007
Lexus RX 350 2007
Lexus RX 350 2007

3 more photos

Lexus RX 350 2007
8
N4 200 000
Used 2007 lexus Rx350
 • 98765 mi
 • Low
 • Automatic
Toyota RAV4 2006
Toyota RAV4 2006
Toyota RAV4 2006
Toyota RAV4 2006

5 more photos

Toyota RAV4 2006
10
N3 500 000
Used 2006 Toyota RAV4
 • 101234 mi
 • Low
 • Automatic